Įstatai

KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS

Į S T A T A I

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Karių veteranų asociacija (toliau tekste – Asociacija) yra savanoriškai susivienijusių Lietuvos kariuomenės karių visuomeninė organizacija.

2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių nare ji gali būti priimta, įstatais (ar kitais jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais).

3. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją, valiutinę ir kitas sąskaitas LR registruotuose bankuose, savo simboliką (nario pažymėjimą, ženklą ir pan.), apdovanojimus ir tradicijas. Ji gali turėti valiutines sąskaitas užsienio valstybėse.

4. Asociacija yra ne pelno ir ribotos turtinės atsakomybės organizacija. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

5. Asociacija veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įstatymų nustatyta tvarka gali veikti ir už jos ribų.

6. Karių veteranų asociacijos buveinės adresas: Keramikų g. 12 – 5, Vilnius, LT- 10233 Lietuvos Respublika. Asociacijos buveinė keičiama Grupių atstovų suvažiavime, Grupių atstovams pritarus paprasta balsų dauguma.

 

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

7. Apjungti karius veteranus į visuomeninę organizaciją.

8. Savo žiniomis ir gyvenimiška patirtimi prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo.

9. Palaikyti ryšį su Lietuvos kariuomene ir vadovybe.

10. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių visuomeninėmis organizacijomis.

11. Domėtis karių veteranų sveikata, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.

12. Dalyvauti pilietinės visuomenės kūrimo procese.

13. Puoselėti Lietuvos kariuomenės istoriją ir tradicijas.

14. Organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius.

15. Dalyvauti patiems ir paraginti kitus dalyvauti valstybinių švenčių ir Krašto apsaugos sistemos atmintinų datų minėjimo organizuojamuose renginiuose.

 

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

16. Asociacija turi teisę:

16.1. Nekliudomai – raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius.

16.2. Asociacijos įstatuose nurodytiems tikslams pasiekti pirkti ar kitais įstatymų nuststytais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.

16.3. Gauti lėšas ar kitokį turtą, kaip paramą iš Lietuvos ir užsienio visuomeninių organizacijų, fondų, taip pat iš asmenų.

16.4. Gauti lėšas iš valstybės ir savivaldybės konkrečioms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais.

16.5. Steigti Asociacijos padalinius, kurių teises nustato šie ir Asociacijos prezidento patvirtinti tų padalinių nuostatai.

16.6. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių visuomeninėmis organizacijomis.

16.7. Teikti Asociacijos narius valstybiniams, Krašto apsaugos sistemos pasižymėjimo ženklams gauti.

16.8. Teikti pasiūlymus rengiant ir tobulinant įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su Lietuvos kariuomene, projektus.

17. Asociacija privalo:

17.1. Vykdyti turimų lėšų ir turto apskaitą, rinkti stojamąjį ir nario mokesčius.

18. Mokėti mokesčius ir teikti ataskaitas Lietuvos finansų įstaigoms įstatymais numatyta tvarka.

18.1. Asociacija gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

4. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Asociaciją sudaro nariai ir rėmėjai.

20. Nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos kariuomenės atsargos ir dimisijos karininkai ir liktiniai bei neetatiniai savanoriai ištarnavę Savanoriškoje Krašto Apsaugos Tarnyboje arba Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgose ne mažiau 5 (penkis) metus 1991-1998 m. laikotarpyje. Kariai pradėję tarnybą 1994 – 2000 m. laikotarpyje ištarnavę ne mažiau 10 (dešimt) metų, o pradėję tarnybą po 2000 –jų metų - ištarnavę ne mažiau 20 (dvidešimt) metų. Nariams išduodamas nustatytos formos nario pažymėjimas.

21. Rėmėjais gali būti Asociacijos narių šeimos nariai, kiti piliečiai bei juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams ir finansiškai remiantys jos veiklą.

22. Nariai moka Asociacijos valdybos nustatytą stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį, o rėmėjai, jiems priimtinu būdu, teikia finansinę paramą. Išimtinais atvejais, esant sunkiai materialinei padėčiai, valdybos sprendimu nariai gali būti atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo.

23. Karys, norintis būti Asociacijos nariu, užpildo nustatytos formos prašymą- anketą ir kartu su dviejų narių rekomendacijomis pateikia ją Grupės vyresniajam (vadui). Sprendimą dėl kario priėmimo Asociacijos nariu priima Grupės narių visuotinis susirinkimas ir surašo protokolą. Karys įrašomas į Asociacijos narių sąrašus tik esant protokolui ir sumokėjus stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos priima visuotinis Grupės narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma. Išstojus arba pašalinus karį iš organizacijos sumokėti mokesčiai negrąžinami.

24. Narys išstoja iš Asociacijos pateikęs prašymą raštu, 27.6. punkte nurodyta tvarka.

25. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos:

25.1. Per kalendorinius metus nesumokėjęs nario mokesčio.

25.2. Ilgiau kaip 6 mėn. be pateisinamų priežasčių nevykdęs savo įsipareigojimų bei Grupės vado (daugkartinių) nurodymų.

25.3. Pažeidęs Asociacijos įstatus, pakenkęs Asociacijos įvaizdžiui ar pažeminęs jos vardą.

26. Asociacijos nariais negali būti kariai:

26.1. Kuriems apribotas veiksnumas.

26.2. Dalyvavę veikloje prieš Lietuvos valstybę.

26.3. Teisti už tyčinius nusikaltimus ir teistumas nėra išnykęs.

26.4. Atleisti iš Lietuvos kariuomenės už nusižengimus.

26.5. Tarnavę okupacinėje kariuomenėje samdiniu.

27. Nariai turi teisę: 27.1. Dalyvauti asociacijos renginiuose.

27.2. Teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos gerinimo.

27.3. Rinkti ir būti išrinktais į valdymo organus.

27.4. Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.

27.5. Gauti paramą ginant savo teises ir interesus.

27.6. Išstoti iš Asociacijos prieš mėnesį raštu įspėjęs asociacijos valdybą.

28. Nariai privalo:

28.1. Laikytis Asociacijos įstatų bei vidaus tvarkos taisyklių.

28.2. Vykdyti vadovybės nurodymus.

28.3. Dalyvauti Asociacijos veikloje, vykdyti savo įsipareigojimus, visokeriopai propoguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius.

28.4. Laiku mokėti nario mokestį.

28.5. Branginti Asociacijos nario vardą ir garbę, visur ir visada elgtis pavyzdingai.

 

5. ASOCIACIJOS STRUKRŪRA

29. Asociacija gali steigti teritorinius (apskrityse,rajonuose, miestuose) struktūrinius padalinius – Grupes. Grupė registruojama esant ne mažiau trijų (3) narių.

30. Struktūriniai padaliniai –Grupės negali turėti juridinio asmens teisių.

31. Grupių teises ir pareigas bei veiklos ribas nustato jų nuostatai. Grupių nuostatai negali prieštarauti šiems Įstatams. Nuostatus tvirtina Asociacijos prezidentas.

 

6. ASOCIACIJOS VALDYMAS

32. Asociacijos organai yra:

32.1. Asociacijos Grupių atstovų suvažiavimas (konferencija).

32.2. Asociacijos valdyba.

32.3. Asociacijos prezidentas.

32.4. Asociacijos revizorius.

33. Aukščiausiasis Asociacijos organas yra Asociacijos Grupių atstovų suvažiavimas (konferencija). Suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai. Eiliniai suvažiavimai šaukiami kartą per 3 metus. Ne vėliau kaip prieš 1 mėn.Asociacijos valdyba praneša suvažiavimo datą, darbotvarkę ir atstovų skaičių registruotu paštu. Asociacijos valdyba arba prezidentas gali sušaukti neeilinį suvažiavimą skubiems Asociacijos reikalams spręsti. Suvažiavimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 (dvi trečiosios) Grupių deleguotų atstovų. Nesant kvorumo, suvažiavimas (konferencija) mėnesio laikotarpyje šaukiamas pakartotinai ir laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Suvažiavimas (konferencija) sprendimus priima atviru arba slaptu (jei to pareikalauja mažiausiai 1/10 (viena dešimtoji) dalis susirinkime dalyvaujančių atstovų) balsavimu paprasta balsų dauguma. Kiekvienas atstovas turi po vieną balsą.

34. Asociacijos grupių atstovų suvažiavimo (konferencijos) kompetencija:

34.1. Tvirtina Asociacijos įstatus ir daro juose pakeitimus.

34.2. Renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą, revizorių ir tvirtina Asociacijos valdybą.

34.3. Išklauso ir tvirtina prezidento ir revizoriaus ataskaitas.

34.4. Tvirtina pagrindines Asociacijos veiklos kryptis, metinę finansinę atskaitomybę, nustato nario stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką..

34.5. Sprendžia Asociacijos veiklos pasibaigimo, Asociacijos pertvarkymo, pabaigos ir kitus svarbius klausimus.

35. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Valdybą suvažiavimas (konferencija) tvirtina 3 metams. Ją sudaro Asociacijos prezidentas ir suvažiavime (konferencijoje) patvirtinti atstovai. Valdyba Prezidento teikimu tvirtina iždininką, kuris renka stojamąjį ir nario mokesčius, bei tvarko kitus piniginius reikalus. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau vieną kartą per pusę metų. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (išskyrus prezidento atstatydinimą - 2/3 dalys) atviru balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos prezidento balsas.

36. Valdybos kompetencija:

36.1. Tvirtina valdybos iždininką.

36.2. Priima sprendimą steigti juridinius asmenis, filialus, atstovybes, skiria jų vadovus.

36.3. Tvirtina metinę Asociacijos sąmatą.

36.4. Išimties atvejais sprendžia valdybos sudėties klausimus.

36.5. Tvirtina suvažiavimo (konferencijos) dienotvarkę.

36.6. Sprendžia lėšų ir turto panaudojimą, nustato samdomų darbuotojų darbo užmokestį ir tvirtina jų pareigybinius nuostatus.

36.7. Rūpinasi Asociacijos veiklai reikalingomis lėšomis, svarsto ir teikia atsakymus į jos narių užklausimus ir prašymus raštu.

36.8. Šaukia neeilinius Asociacijos grupių atstovų suvažiavimus (konferencijas).

37.9.Svarsto teikimus ir priima sprendimus dėl Asociacijos narių apdovanojimo.

37. Valdyba turi teisę:

37.1. Teikti neeiliniam Asociacijos struktūrinių padalinių atstovų suvažiavimui (konferencijai) siūlymą dėl Asociacijos prezidento atstatydinimo. Toks siūlymas gali būti priimtas, jeigu už jį balsavo ne mažiau 2/3 valdybos narių.

37.2. Reikalauti iš Asociacijos prezidento ataskaitas apie įsteigtų įmonių veiklą.

37.3. Teikti Asociacijos prezidentui siūlymus dėl Asociacijos veiklos, valdymo, drausmės ir tvarkos gerinimo.

38. Prezidento kompetencija:

38.1. Organizuoja Asociacijos veiklą, šaukia valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

38.2. Tvarko Asociacijos lėšas ir kitą turtą.

38.3. Teikia suvažiavimui (konferencijai) tvirtinti valdybos narių kandidatūras.

38.4. Teikia valdybai siūlymus dėl Asociacijos narių apdovanojimų.

38.5. Sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą.

38.6. Ruošia metinę ataskaitą ir teikia Asociacijos grupių atstovų suvažiavimui (konferencijai) tvirtinti.

38.7. Leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.

38.8. Įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia samdomus darbuotojus.

38.9. Atstovauja Asociacijai teismuose, valstybinės valdžios institucijose, santykiouse su kitais juridiniais asmenimis, atstovauja Asociaciją užsienyje.

41.10. Atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas banke.

41.11.Tvirtina renginių sąmatas.

41.12.Išduoda įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti jo kompetencijai priklausančias funkcijas.

41.13.Disponuoja asociacijos lėšomis.

41.14.Turi kitus Lietuvos Respublikos įstatymais vadovui numatytus įgaliojimus, teises ir pareigas.

41.15. Asociacijos prezidentas atsako už:

41.16. Teisės aktų laikymąsi, suvažiavimo (konferencijos) ir Asociacijos valdybos nutarimų vykdymą.

41.17.Vidaus drausmę ir tvarką.

41.18.Teisėtą ir teisingą Asociacijos lėšų ir kito turto panaudojimą.

41.19.Ataskaitų apie Asociacijos veiklą pateikimą nustatytu laiku.

 

7. ASOCIACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

39. Asociacijos revizorius renkamas suvažiavime (konferencijoje) 3 metams. Revizorius atsako už Asociacijos veiklos kontrolę. Pasibaigus kalendoriniams metams jis privalo per 1 mėnesį patikrinti Asociacijos ir jos įsteigtų padalinių finansinę veiklą ir pateikti Asociacijos valdybai patikrinimo aktą tvirtinimui. Esant reikalui, metų bėgyje gali atlikti atskirų padalinių veiklos patikrinimą ir apie rezultatus informuoti Asociacijos prezidentą ir valdybą. Įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos kontrolę, pasitaikančių trūkumų šalinimą bei turto apskaitą ir panaudojimą.

 

8. ASOCIACIJOS TURTAS

40. Asociacijos turtą ir lėšas sudaro:

40.1. Narių stojamasis mokestis.

40.2. Kasmetinis nario mokestis.

40.3. Valstybės ir savivaldybės perduotas turtas ir lėšos.

40.4. Fizinių ir juridinių asmenų labdaros, organizacijų ir fondų dovanotas turtas ir lėšos.

40.5. Steigėjų perduotas turtas ir lėšos.

40.6. Asociacijos lėšomis įsigytas turtas.

40.7. Lėšos gautos iš ūkinės veiklos.

40.8. Lėšos gautos iš 2 procentų skirtų paramai, gaunamiems pagal LR gyventojų pajamų mokesčių įstatymą.

40.9. Kitas teisėtai įsigytas turtas ir lėšos

 

9. ASOCIACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

41. Asociacijos veikla pasibaigia ar reorganizuojama Asociacijos grupių atstovų suvažiavimo (konferencijos) sprendimu už kurį balsuoja ne mažiau 2/3 atstovų.

42. Asociacijos veikla pasibaigia ar reorganizuojama Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

43. Asociacijos veikla taip pat gali būti nutraukta teismo sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Visuotinis Asociacijos grupių atstovų suvažiavimas (konferencija), priėmęs sprendimą dėl Asociacijos veiklos nutraukimo, sudaro Asociacijos likvidacinę komisiją. Likvidacinė komisija sprendžia Asociacijos turto panaudojimo klausimus įstatymų nustatyta tvarka.

 

10. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMAS NARIAMS

45. Nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos sudaro nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais. Nariui pareikalavus atsakymą Asociacija pateikia raštu.

 

11. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMAS

46. Asociacija pranešimus grupių atstovams perduoda registruotu paštu, o grupių atstovai grupių nariams perduoda asmeniškai.

46.1.Viešus pranešimus Asociacija skelbia dienraštyje „Lietuvos žinios “

46.2. Asociacija pranešimus, su kuriais privaloma supažindinti narius arba kitus asmenis skelbia per 15 (penkiolika) dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos. Karių veteranų asociacijos įstatai priimti visuotiniame steigėjų susirinkime 2009 m. rugsėjo mėn. 20 d.

 

Karių veteranų asociacijos prezidentas Plk. ltn. Jonas Kliauza